Περιστατικό RHN0009

 
Πληροφορίες περιστατικού
Πριν:
Ήπιος οστεοχόνδρινος ήβος, μεγάλη προβολή της μύτης, ακρορρίνιο δυσανάλογο με τις υπόλοιπες αναλογίες του προσώπου.
Αναπνευστική δυσχέρεια με ανεπάρκεια της εσω ρινικής βαλβίδας και έντονη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος.

Μετά:
Πρωτογενής ρινοδιαφραγματοπλαστική 1 μήνα μετά.
Αρμονικό προφίλ της ράχης της μύτης, ελάττωση της προβολής της μύτης, βελτίωση θέσης και μεγέθους του ακρορρινίου. Θεαματική βελτίωση της αναπνοής.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !