Περιστατικό RHN0005

 
Πληροφορίες περιστατικού
Πριν:
Έντονη αναπνευστική δυσχέρεια λόγω αθλητικού τραυματισμού.
Ακρορρίνιο φαρδύ και στρογγυλεμένο, ουραίο τμήμα ρινικού διαφράγματος παρεκτοπισμένο με διαταραχή του ρινικού άξονα.

Μετά:
Πρωτογενής ρινοδιαφραγματοπλαστική 1 μήνα μετά.
Ευθειασμός ρινός, βελτίωση προφίλ, βελτίωση διαστάσεων και προβολής ακρορρινίου χωρίς να γίνει θηλεοποίηση των χαρακτηριστικών.
Θεαματική βελτίωση της αναπνευστικής δυσχέρειας.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !