Περιστατικό RHN0004

 
Πληροφορίες περιστατικού
Πριν:
Έντονος οστεοχόνδρινος ύβος, μεγάλη προβολή της μύτης, ακρορρίνιο τετραγωνισμένο, πτωτικό, χωρίς καλή στήριξη.
Αναπνευστική δυσχέρεια με ανεπάρκεια της εσω ρινικής βαλβίδας, έντονη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος και υπερτροφία αριστερής κάτω ρινικής κόγχης.

Μετά:
Πρωτογενής ρινοδιαφραγματοπλαστική 1 μήνα μετά.
Αρμονικό προφίλ της ράχης, ελάττωση της προβολής της μύτης, βελτίωση θέσης και μεγέθους του ακρορρινίου. Θεαματική βελτίωση της αναπνοής.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !